Batalion Reprezentacyjny
Narodowe Siły Rezerwowe
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
WYSZUKIWARKA
WOLNYCH STANOWISK NSR
VADEMECUM NSR PORADNIK DLA KANDYDATA DO NSR

 

 

 Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach

Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ – P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

1.     Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)?
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.
 
2.     Co to jest przydział kryzysowy i kto go nadaje?
Przydział kryzysowy to wyznaczenie żołnie­rza rezerwy – ochotnika, poprzez nadanie karty przydziału kryzysowego będącej decyzją admi­nistracyjną, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej. Podstawą jego nadania jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezer­wowych między żołnierzem rezerwy, a dowód­cą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Organem uprawnionym do nadania przydziału kryzysowego jest wojskowy komendant uzupełnień, właściwy ze względu na miejsce za­mieszkania.
 
3.     Jaki jest czas przebywania na przydziale kryzysowym?
Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania, nie dłużej jednak niż łącznie na okres 15 lat.

4.     Jakie są podstawowe zadania NSR?
Podstawowe zadania NSR wynikają z prze­znaczenia Sił Zbrojnych i realizacji przez nie konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych pań­stwa. Narodowe Siły Rezerwowe stanowią także wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochro­nie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Ponadto żołnierze NSR służyć będą uzupełnianiu stanowisk wojskowych w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

5.     Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem NSR?
Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca try­bu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Na­rodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby. W przypadku złożenia przez żołnierza rezerwy wniosku o zawarcie kontraktu, rozpocznie się jednocześnie procedura kwalifikacyjna.
 
6.     Kto może ubiegać się o służbę w NSR?
O służbę w Narodowych Siłach Rezerwo­wych, może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierz, który odbył zasadniczą służbę wojskową, nadter­minową zasadniczą służbę wojskową, przeszko­lenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź odbywał służbę kandydacką. Po­nadto, warunkiem formalnym jest spełnienie ogól­nych wymagań dotyczących powołania do czyn­nej służby wojskowej tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby.

7.    Czy kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR?
Kobiety mogą przyjmować obowiązki w ra­mach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnie­nie czynnej służby wojskowej i posiadanie tytułu żołnierza rezerwy.

8.    Czy mogę zostać żołnierzem NSR, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?
Jeśli nie byłeś/nie byłaś w wojsku, a posia­dasz uregulowany stosunek do służby wojskowej i chcesz zostać żołnierzem NSR musisz odbyć służbę przygotowawczą. Rekrutację do tej służby będą prowadziły wojskowe komendy uzupełnień.
Jeśli nie byłeś/byłaś w wojsku i nie masz ure­gulowanego stosunku do służby wojskowej zgłoś się do wojskowego komendanta uzupełnień, który skieruje cię do właściwej komisji lekarskiej w celu orzeczenia twojej zdolności do służby wojskowej. W przypadku, gdy komisja lekarska stwierdzi, że jesteś zdolny/zdolna do czynnej służby wojsko­wej (kat. „A”) – to dalszy tryb postępowania jest taki sam jak w odniesieniu do osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej.

9.    Na czym polega wykonywanie obowiązków służbowych w NSR?
Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezer­wy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy NSR to czynna służba wojskowa pełnio­na w wymiarze do 30 dni w danym roku kalenda­rzowym, realizowanych w ramach ćwiczeń jedno­dniowych i krótkotrwałych. Terminarz ćwiczeń pla­nowany na dany rok wynika z rocznego programu szkolenia jednostki wojskowej.
W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od po­trzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzy­sowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa.

10.   Co to jest służba przygotowawcza?
Służbę przygotowawcza została wprowadzo­na w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy zamierzają pod­jąć obowiązki w ramach NSR, lecz wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby woj­skowej. Służba przygotowawcza wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza.

 
11. Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza?
Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żoł­nierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywa­li czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest formą przygoto­wania osób zgłaszających chęć służby w NSR. Inaczej, służbę przygotowawczą mogą peł­nić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepod­legające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowaw­czej nie pełni się w okresie trwania obowiązku od­bywania zasadniczej służby wojskowej oraz prze­szkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
 
12. Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej?
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
 
13. Czy można pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach?
Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyż­szych – w czasie letnich przerw wakacyjnych.
 
14. Jakie warunki muszę spełniać, aby odbyć służbę przygotowawczą?
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając jedno­cześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, skróconym odpisem aktu urodzenia, zaświadczeniem z Krajowego Re­jestru Karnego oraz inne dokumenty, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.
Osoba ta nie może być karana za przestęp­stwo umyślne, musi posiadać obywatelstwo pol­skie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat oraz wykształcenie:
1) co najmniej wyższe – w przypadku kształ­cenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie – w przypadku kształ­cenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
 
15. Jak wygląda proces przyjęcia żołnierza rezerwy do NSR?
Żołnierz rezerwy zainteresowany przyję­ciem do NSR, po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, składa wniosek o zawarcie kon­traktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w swojej wojsko­wej komendzie uzupełnień. Tam przedstawione zostaną uwarunkowania dotyczące służby wojsko­wej żołnierzy rezerwy oraz procedury wstąpienia do NSR, a także ustalone zostanie stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, na które ochotnik spełnia warunki formalne do nadania przydziału kryzysowego. Kolejny krok to zgłoszenie się we wskazanym miejscu na ba­dania i testy (badania psychologiczne) oraz sta­wienie się w jednostce wojskowej w celu przepro­wadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikację przygotowania zawodowego i roz­mowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zakończe­niu tej procedury i zaakceptowaniu kandydata, żołnierz rezerwy podpisuje z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiąz­ków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na określonym stanowisku służbowym w tej jed­nostce. Kontrakt stanowi podstawę nadania przy­działu kryzysowego przez wojskowego komen­danta uzupełnień i z chwilą jego otrzymania żoł­nierz rezerwy staje się żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

 
16. Czy w związku ze służbą w NSR mogę zostać zwolniony z pracy?
Przepisy dotyczące służby w ramach NSR, gwarantują żołnierzowi rezerwy, który posiada nadany przydział kryzysowy trwałość zatrudnienia. Oznacza to, że stosunek pracy z tym żołnierzem, będącym jednocześnie pracownikiem, nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to zarówno pobytu w jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadań w ramach ćwiczeń wojskowych, jak i w całym okresie obowiązywania nadanego przydziału kryzysowego. Nie dotyczy to jedynie umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także wtedy, gdy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika). Może to także wystąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach zwolnień grupowych.
 
17. Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę wojskową w NSR?
Żołnierzowi NSR przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji zawodowych. Zapewnia to jednocześnie zdobycie cennych umiejętności przydatnych także na cywilnym rynku pracy. Żołnierze NSR będą również mieli pierwszeństwo przy ubieganiu się o zatrudnienie w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju. W trakcie służby każdy żołnierz będzie miał możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe. Pełnienie służby wojskowej w ramach NSR daje możliwość udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodowej służby wojskowej.
 
18. Jakie świadczenia przysługują żołnierzom NSR?
Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby w NSR obejmują głównie: 1) uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej; 2) zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby; 3) prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych; 4) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe; 5) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe; 6) bezpłatne wyżywienie. Służba wojskowa w ramach NSR gwarantuje żołnierzom: 1) opiekę medyczną; 2) opiekę stomatologiczną; 3) stabilność zawodową (urlop w zakładzie pracy na czas służby i szkolenia w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.). Ponadto, żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową, czas czynnej służby wojskowej w NSR wliczony zostanie do wysługi emerytalnej.
 
19. Czy będąc studentem mogę odbyć szkolenie wojskowe?
Będąc studentem można odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej. Aby nie kolidowało to z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie lat studiów. Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje: 1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane w terminie lipiec – wrzesień; 2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy, realizowane w terminie lipiec – sierpień. Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić, jeśli czas trwania studiów umożliwia ukończenie tej służby.
 
20. Czy służba w NSR nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi?
W założeniach służba wojskowa w NSR nie powinna kolidować ze sprawami rodzinnymi ani zawodowymi żołnierza rezerwy, ponieważ plan ćwiczeń wojskowych ustalany będzie z dużym wyprzedzeniem i żołnierz będzie mógł zaplanować swoje sprawy osobiste oraz dostosować je do obowiązków wynikających ze służby wojskowej w ramach NSR. Związane jest to z faktem, że dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz rezerwy ma nadany przydział kryzysowy, ustala w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez tego żołnierza ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten sporządzany jest nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten otrzymuje także, żołnierz rezerwy. Ustalenie dni, w których mają się odbyć ćwiczenia wojskowe rotacyjne w pierwszym roku kalendarzowym, w którym nadano żołnierzowi przydział kryzysowy może nastąpić również w ciągu tego samego roku w formie załącznika do wykazu. O terminach ćwiczeń wojskowych, odpowiednio wcześniej, zostanie także powiadomiony pracodawca zatrudniający żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy.
 
21. Gdzie można uzyskać informacje o NSR?
Informacje o NSR można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz w jednostkach wojskowych, a także na ich stronach internetowych oraz w oficjalnych serwisach resortu Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl
, www.sgwp.wp.mil.pl, www.wojsko-polskie.pl.